(+84.24) 3941 0191

Sản phẩm & Dịch vụ

Dịch vụ phát triển phần mềm theo yêu cầu

Dịch vụ tư vấn, phát triển và triển khai phần mềm 

Ngoài việc cung cấp các sản phẩm phần mềm đóng gói, FSS còn cung cấp dịch vụ tư vấn, quản trị và phát triển phần mềm theo yêu cầu cho các khách hàng lớn như Tổng cục thuế, Trung tâm lưu ký chứng khoán… Các công nghệ sử dụng bao gồm Oracle RDBMS, SQL Server, IBM Message Queue, Active MQ, Oracle PL/SQL, .Net, Java, C++, HTML...