(+84.24) 3941 0191

VSD.STP

Hệ thống kết nối trực tuyến VSD

VSD.STP là cổng kết nối trực tuyến phục vụ các nghiệp vụ của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (Vietnam Securities Depository) với các đặc điểm nổi bật sau:
  • Tương tích chuẩn ISO 15022 (điện MT và FileAct)
  • Tích hợp chữ ký số
  • Cung cấp các chức năng điện lưu ký, đăng ký, thanh toán bù trừ, thực hiện quyền, giao dịch quỹ mở, vay/cho vay chứng khoán …
  • Kết nối trực tiếp với các thành viên lưu ký, ngân hàng hàng thương mại thông qua cấu trúc dữ liệu điện SWIFT
  • Giám sát, theo dõi vận hành hệ thống tập trung
  • Kiến trúc tích hợp tiên tiến trên nền tảng Enterpise Service Bus sử dụng các công cụ như JMS queue, Camel, CXF web service…