(+84.24) 3941 0191

Sản phẩm & Dịch vụ

Hệ thống phần mềm dành cho ngân hàng lưu ký giám sát và quản trị quỹ

Đây là một giải pháp tổng thể dành cho ngân hàng lưu ký giám sát. 
Hệ thống bao gồm 3 cấu phần chính:
·         Hệ thống lưu ký (CB): Bao gồm toàn bộ các nghiệp vụ lưu ký của một ngân hàng lưu ký với vai trò là thành viên lưu ký. Hệ thống đáp ứng toàn bộ các nghiệp vụ như
o    Quản lý tài khoản lưu ký
o    Lưu ký
o    Thực hiện quyền
o    Thanh toán bù trừ
o    Bộ các báo cáo tuân thủ gửi cơ quan quản lý
·         Hệ thống giám sát (SB): Cung cấp các công cụ, các khai báo để thực hiện giám sát quỹ đảm bảo tuân thủ đối với các bản cáo bạch và tuân thủ theo các quy định, quy chế của thị trường, của ngân hàng đưa ra.
·         Hệ thống quản các trị quỹ (FA): Cung cấp dịch vụ quản trị đối với các quỹ đang được lưu ký và quản lý tại ngân hàng lưu ký.

FSS đã triển khai thành công hệ thống tại ngân hàng Shinhan Bank Việt Nam.