(+84.24) 3941 0191

iFTP

Hệ thống giá vốn nội bộ và phân bổ chi phí iFTP

Sản phẩm iFTP được FSS xây dựng dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu Data warehouse của Ngân hàng. Sản phẩm iFTP cung cấp bộ tham số linh hoạt, cho phép Ngân hàng tự khai báo các công thức tính toán giá vốn và phân bổ chi phí, đồng thời hỗ trợ tốt các ngoại lệ đặc thù tại thị trường ngân hàng Việt Nam.
iFTP hỗ trợ các bộ phận nghiệp vụ:
  • Khai báo giá mua/bán vốn nội bộ trong ngân hàng
  • Khai báo công thức và các bước phân bổ chi phí cho các khối/phòng ban
  • Bộ báo cáo về giá mua bán vốn, NIM, PnL của từng tài khoản/khách hàng
  • Bộ báo cáo phân bổ chi phí: Báo cáo PnL trước và sau phân bổ chi phí theo từng khối, phòng ban, bộ phận.
Hiện tại sản phẩm FTP&Cost Allocation đã được triển khai thành công tại Ngân hàng TMCP  Hàng Hải  Việt Nam (Maritime Bank) và Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) và Ngân hàng Bưu Điện Liên việt (LienVietPostBank).