(+84.24) 3941 0191 |

Dịch vụ Quản trị ứng dụng

 

Dịch vụ Quản trị ứng dụng

 

Quản trị ứng dụng là các hoạt động chủ động kiểm soát, giám sát quá trình xây dựng, nâng cấp và xử lý sự cố vận hành hệ thống ứng dụng CNTT nhằm đảm bảo hệ thống ứng dụng đáp ứng được các tiêu chí về chất lượng và tiêu chuẩn vận hành.
Về tổng quan, Quản trị ứng dụng bao gồm các hoạt động kiểm soát, giám sát quá trình xây dựng/nâng cấp ứng dụng; giám sát, điều chỉnh tình trạng hoạt động của ứng dụng; giám sát hoạt động người sử dụng; kiểm soát, đối soát dữ liệu; kiểm soát môi trường hoạt động của ứng dụng…
Chi tiết gồm các hoạt động sau:
 
STT Hoạt động quản trị ứng dụng Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ)
      1  Rà soát, đánh giá, đề xuất tối ưu mã nguồn.  Yêu cầu  3.000.000
      2  Rà soát, đánh giá phạm vi ảnh hưởng đến hoạt động của phần   mềm ứng dụng đối với các yêu cầu nâng cấp hạ tầng kỹ thuật   hoặc các hệ thống liên quan  Lần rà soát, đánh giá /   Ứng dụng  400.000
      3  Đề xuất, xây dựng kịch bản kiểm thử theo yêu cầu: kiểm thử   chức năng, kiểm thử hiệu năng.  Testcase (10 phút)  70.000
      4  Rà soát, đánh giá quy trình, danh sách công việc triển khai   ứng dụng.  Gói nâng cấp  400.000
      5  Kiểm tra gói cài đặt ứng dụng.  Gói nâng cấp
 600.000
 
      6  Rà soát, đánh giá tài liệu phân tích yêu cầu nghiệp vụ của ứng   dụng theo tiêu chí kiểm soát, giám sát.  Chức năng
 150.000
 
      7  Rà soát, đánh giá tài liệu thiết kế chức năng theo theo tiêu chí   kiểm soát, giám sát.  Yêu cầu hoặc phiên   bản nâng cấp ứng       dụng  3.000.000
      8  Thực hiện, giám sát quá trình nâng cấp ứng dụng, đảm bảo     việc nâng cấp tuân thủ đúng quy trình triển khai, cài đặt.  Lần thực hiện, giám   sát / ứng dụng / điểm   triển khai  800.000
      9  Lưu trữ, quản lý phiên bản ứng dụng (mã nguồn, tài liệu), lập   báo cáo quản lý phiên bản  Lần lưu trữ, quản lý /   Ứng dụng
 400.000
 
     10  Phân tích yêu cầu nâng cấp  Chức năng hoặc công   cụ  6.000.000
     11  Xây dựng giải pháp cho chức năng ứng dụng  Chức năng hoặc công   cụ  6.000.000
     12  Xây dựng câu lệnh thực hiện yêu cầu tổng hợp dữ liệu  Công cụ hoặc câu lệnh  12.000.000
     13  Xây dựng công cụ hoặc câu lệnh kết xuất dữ liệu theo yêu cầu  Yêu cầu  24.000.000
     14  Kiểm tra trước khi tiếp nhận ứng dụng trên mỗi môi trường:   Môi trường sản xuất; môi trường kiểm thử, các môi trường   khác.  Yêu cầu  800.000
     15  Hỗ trợ các yêu cầu sử dụng môi trường đào tạo như kiểm tra,   cấp phát, theo dõi tình trạng hoạt động, tài nguyên còn được   sử dụng, tạo tài khoản người sử dụng  Yêu cầu  400.000
     16  Tiếp nhận và kiểm soát môi trường kiểm thử ứng dụng bao   gồm chuẩn bị dữ liệu và kiểm thử chức năng ứng dụng  Yêu cầu  1.500.000
     17  Hỗ trợ các yêu cầu sử dụng môi trường kiểm thử như kiểm tra,   theo dõi môi trường, chuẩn bị dữ liệu kiểm thử, kiểm tra hoạt   động của chức năng ứng dụng, tạo tài khoản người sử dụng  Yêu cầu  3.000.000
     18  Xây dựng công cụ/ chức năng giám sát việc tuân thủ quy chế,   quy định phân quyền ứng dụng theo quy định.  Công cụ hoặc chức   năng  800.000
     19  Thực hiện tạo hoặc cập nhật thông tin, khóa tài khoản người   sử  dụng, phân quyền theo quy định.  Yêu cầu  150.000
     20  Giám sát và lập báo cáo giám sát hoạt động của người dùng   trên hệ thống.  Báo cáo  400.000
     21  Rà soát / đánh giá để hoàn thiện quy trình vận hành hoặc quản   trị ứng dụng.  Quy trình  1.200.000
     22  Rà soát / đánh giá để hoàn thiện checklist vận hành hoặc quy   trình quản trị ứng dụng  Checklist  400.000
     23  Kiểm tra kết quả vận hành ứng dụng  Yêu cầu  200.000
     24  Kiểm tra kết quả xử lý lỗi hoặc kiểm tra kết quả nâng cấp ứng   dụng hoặc kiểm tra chức năng ứng dụng định kỳ hoặc liên   quan đến nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, CSDL  Yêu cầu  195.000
     25  Theo dõi log hoạt động của hệ thống ứng dụng.  Yêu cầu  150.000
     26  Kiểm soát số liệu theo yêu cầu  Lần thực hiện                                                      400.000               
     27  Thực hiện quy trình vận hành hoặc quản trị ứng dụng  Quy trình   3.000.000
     28  Kiểm tra và xử lý dữ liệu hoặc nhận và xử lý dữ liệu  Lần thực hiện                                                     400.000                                 
     29  Kết chuyển hoặc chốt dữ liệu theo yêu cầu nghiệp vụ  Lần thực hiện                     400.000                  
     30  Kiểm tra và xử lý dữ liệu hoặc nhận và xử lý dữ liệu  Lần thực hiện                                                      400.000           
     31  Xác định nguyên nhân lỗi hoặc có khả năng gây ra lỗi ứng   dụng  Yêu cầu sự cố  800.000
     32  Đề xuất xử lý hoặc giám sát kết quả xử lý các sự cố phát sinh   trong quá trình vận hành ứng dụng  Yêu cầu sự cố  400.000
     33  Thực hiện khắc phục sự cố hoặc sai lệch dữ liệu khi có công   cụ và giải pháp xử lý  Yêu cầu sự cố  200.000
     34  Kiểm tra kết quả xử lý lỗi hoặc kiểm tra kết quả nâng cấp ứng   dụng hoặc kiểm tra chức năng ứng dụng định kỳ hoặc liên   quan đến nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, CSDL  Lần kiểm tra  200.000
    35  Kiểm tra, xác định yêu cầu hỗ trợ để xác định lỗi ứng dụng   hoặc yêu cầu phát sinh hoặc hướng dẫn sử dụng  Lần kiểm tra, xác định  200.000
    36  Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc cách xử lý trên   ứng dụng  Tài liệu  1.600.000