(+84.24) 3941 0191 |

Sản phẩm & Dịch vụ

Dịch vụ Quản trị ứng dụng

Dịch vụ Quản trị ứng dụng

Quản trị ứng dụng là các hoạt động chủ động kiểm soát, giám sát quá trình xây dựng, nâng cấp và xử lý sự cố vận hành hệ thống ứng dụng CNTT nhằm đảm bảo hệ thống ứng dụng đáp ứng được các tiêu chí về chất lượng và tiêu chuẩn vận hành.
Về tổng quan, Quản trị ứng dụng bao gồm các hoạt động kiểm soát, giám sát quá trình xây dựng/nâng cấp ứng dụng; giám sát, điều chỉnh tình trạng hoạt động của ứng dụng; giám sát hoạt động người sử dụng; kiểm soát, đối soát dữ liệu; kiểm soát môi trường hoạt động của ứng dụng…
Chi tiết gồm các hoạt động sau:
STT Hoạt động quản trị ứng dụng Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ)
1 Rà soát / đánh giá để hoàn thiện quy trình vận hành hoặc quản trị ứng dụng. Yêu cầu 1.200.000
2 Rà soát / đánh giá để hoàn thiện checklist vận hành hoặc quy trình quản trị ứng dụng Yêu cầu 400.000
3 Kiểm tra kết quả xử lý lỗi hoặc kiểm tra kết quả nâng cấp ứng dụng hoặc kiểm tra chức năng ứng dụng định kỳ hoặc liên quan đến nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, CSDL Yêu cầu 300.000
4 Theo dõi log hoạt động của hệ thống ứng dụng. Yêu cầu 195.000
5 Kiểm soát số liệu theo yêu cầu Yêu cầu 210.000
6 Thực hiện quy trình vận hành hoặc quản trị ứng dụng Yêu cầu 3.000.000
7 Kiểm tra và xử lý dữ liệu hoặc nhận và xử lý dữ liệu Yêu cầu 3.000.000
8 Kết chuyển hoặc chốt dữ liệu theo yêu cầu nghiệp vụ Yêu cầu 3.000.000
9 Kiểm tra kết quả vận hành ứng dụng Yêu cầu 168.000
10 Xác định khả năng hoặc nguyên nhân lỗi vận hành của một ứng dụng Yêu cầu 150.000
11 Rà soát, đánh giá, đề xuất tối ưu mã nguồn. Yêu cầu 3.000.000
12 Xác định nguyên nhân lỗi hoặc có khả năng gây ra lỗi ứng dụng Yêu cầu 110.000
13 Đề xuất xử lý hoặc giám sát kết quả xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình vận hành ứng dụng Yêu cầu 90.000
14 Kiểm tra, xác định yêu cầu hỗ trợ để xác định lỗi ứng dụng hoặc yêu cầu phát sinh hoặc hướng dẫn sử dụng Yêu cầu 200.000
15 Rà soát, đánh giá phạm vi ảnh hưởng đến hoạt động của phần mềm ứng dụng đối với các yêu cầu nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hoặc các hệ thống liên quan Yêu cầu 400.000
16 Thực hiện khắc phục sai lệch dữ liệu theo công cụ, quy trình có sẵn Yêu cầu 900.000
17 Phân tích yêu cầu nâng cấp Yêu cầu 300.000
18 Xây dựng giải pháp cho chức năng tổng hợp hoặc truyền nhận dữ liệu Yêu cầu 300.000
19 Xây dựng câu lệnh thực hiện yêu cầu tổng hợp dữ liệu Yêu cầu 1.350.000
20 Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc cách xử lý trên ứng dụng Yêu cầu 400.000
21 Rà soát, đánh giá tài liệu phân tích yêu cầu nghiệp vụ của ứng dụng theo tiêu chí kiểm soát, giám sát. Yêu cầu 150.000
22 Rà soát, đánh giá tài liệu thiết kế chức năng theo theo tiêu chí kiểm soát, giám sát. Yêu cầu 1.500.000
23 Xây dựng kịch bản kiểm thử theo yêu cầu nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, CSDL Yêu cầu 210.000
24 Kiểm thử chức năng ứng dụng theo kịch bản có sẵn Yêu cầu 90.000
25 Kiểm thử hiệu năng ứng dụng theo kịch bản có sẵn Yêu cầu 2.500.000
26 Rà soát, đánh giá quy trình, danh sách công việc triển khai ứng dụng. Yêu cầu 210.000
27 Kiểm tra gói cài đặt ứng dụng. Yêu cầu 210.000
28 Thực hiện, giám sát quá trình nâng cấp ứng dụng, đảm bảo việc nâng cấp tuân thủ đúng quy trình triển khai, cài đặt. Yêu cầu 210.000
29 Kiểm tra tình trạng hoạt động của ứng dụng, chức năng sau khi nâng cấp Yêu cầu 3.000.000
30 Xây dựng công cụ/ chức năng giám sát việc tuân thủ quy chế, quy định phân quyền ứng dụng theo quy định. Yêu cầu 110.000
31 Thực hiện tạo hoặc cập nhật thông tin, khóa tài khoản người sử dụng, phân quyền theo quy định. Yêu cầu 90.000
32 Giám sát và lập báo cáo giám sát hoạt động của người dùng trên hệ thống. Yêu cầu 210.000
33 Đề xuất yêu cầu kiểm soát dữ liệu cho một chức năng ứng dụng Yêu cầu 210.000
34 Xây dựng giải pháp, công cụ và quy trình kiểm soát dữ liệu một chức năng ứng dụng Yêu cầu 3.000.000
35 Sử dụng công cụ kiểm tra dữ liệu theo giải pháp sẵn có. Yêu cầu 150.000
36 Tư vấn xây dựng một môi trường ứng dụng Yêu cầu 1.500.000
37 Tạo dựng môi trường, dữ liệu kiểm thử cho một ứng dụng theo yêu cầu Yêu cầu 9.500.000
38 Hỗ trợ các yêu cầu sử dụng môi trường đào tạo như kiểm tra, cấp phát, theo dõi tình trạng hoạt động, tài nguyên còn được sử dụng, tạo tài khoản người sử dụng Yêu cầu 400.000
39 Cài đặt một ứng dụng (web/ app) trên môi trường production Yêu cầu 1.500.000
40 Kiểm tra trước khi tiếp nhận ứng dụng trên mỗi môi trường: Môi trường sản xuất; môi trường kiểm thử, các môi trường khác. Yêu cầu 400.000
41 Tiếp nhận và kiểm soát môi trường kiểm thử ứng dụng bao gồm chuẩn bị dữ liệu và kiểm thử chức năng ứng dụng Yêu cầu 900.000
42 Lưu trữ, quản lý phiên bản ứng dụng (mã nguồn, tài liệu), lập báo cáo quản lý phiên bản Yêu cầu 400.000