(+84.24) 3941 0191 |

Sản phẩm & Dịch vụ

FDS

Hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh FDS

Với lợi thế triển khai thành công hệ thống core chứng khoán cơ sở cho nhiều công ty chứng khoán tại Việt Nam  đồng thời thấu hiểu sâu sắc các nghiệp vụ thị trường phái sinh, FSS đã phát triển thành công Hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh FDS (FSS Derivative System).
Hệ thống phần mềm FDS đáp ứng nhu cầu của các công ty chứng khoán về:
  • Hệ thống phần mềm quản lý nghiệp vụ của Thành viên giao dịch cho Thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh tại Việt Nam; và
  • Hệ thống phần mềm quản lý nghiệp vụ của Thành viên bù trừ cho thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh tại Việt Nam.
Hệ thống hỗ trợ các loại hợp đồng giao dịch như:
  • Hợp đồng tương lai chỉ số (Index Future)
  • Hợp đồng tương lai trái phiếu (Bond Future)
 Các phân hệ/ chức năng của FDS đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của thị trường chung đồng thời vẫn giữ tính linh hoạt trong việc đáp ứng nghiệp vụ, khả năng tham số hóa cho phép các công ty chứng khoán thiết kế đa dạng các sản phẩm dịch vụ thích hợp với từng đối tượng khách hàng.

Phần mềm FDS đã được một số công ty chứng khoán lớn tại Việt Nam lựa chọn là giải pháp core chứng khoán phái sinh triển khai tại công ty mình. Với năng lực, khả năng cung cấp và kinh nghiệm đã có, FSS chắc chắn sẽ triển khai đúng tiến độ, đáp ứng tốt nhu cầu hiện tại và phát triển trong tương lai, qua đó góp phần mang lại hiệu quả cao đối với hoạt động kinh doanh của các khách hàng.