(+84.24) 3941 0191

Dịch vụ hỗ trợ sử dụng dịch vụ điện tử

Dịch vụ Hỗ trợ sử dụng dịch vụ điện tử (thường là các dịch vụ điện tử cung cấp đại chúng ra bên ngoài các tổ chức)

 ​Hỗ trợ sử dụng dịch vụ điện tử là các hoạt động tiếp nhận, kiểm tra và xử lý yêu cầu từ người sử dụng, lập báo cáo phục vụ công tác hỗ trợ, xây dựng tài liệu hỗ trợ, xây dựng công cụ hay câu lệnh khai thác, đối soát dữ liệu… nhằm nâng cao hiệu quả vận hành khai thác hệ thống dịch vụ điện tử.
Chi tiết gồm các hoạt động sau:

STT

Hoạt động Hỗ trợ sử dụng dịch vụ điện tử

I

Tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra và hỗ trợ người dùng

1

Tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra và và hướng dẫn sử dụng chức năng ứng dụng

2

Tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra và hướng dẫn người dùng sử dụng các chức năng ứng dụng để tra cứu số liệu mong muốn

3

Tiếp nhận và xử lý các đề xuất, các vướng mắc hoặc lỗi ứng dụng

4

Kiểm tra hoạt động của ứng dụng sau khi khắc phục lỗi hệ thống, lỗi CSDL hay lỗi đường truyền

5

Tiếp nhận, kiểm tra và hướng dẫn xử lý các lỗi không vào đường ứng dụng do lỗi hệ thống, lỗi CSDL hoặc lỗi đường truyền thông

III

Lập báo cáo hướng dẫn xử lý các vấn đề thường gặp

1

Lập báo cáo hỗ trợ

2

Xây dựng tài liệu hướng dẫn xử lý các tình huống thường gặp

IV

Xây dựng công cụ hoặc câu lệnh để khai thác số liệu theo yêu cầu (chưa được đáp ứng trên chức năng ứng dụng)

1

Tiếp nhận, phân tích yêu cầu; xây dựng công cụ hoặc câu lệnh khai thác dữ liệu

V

Đối soát dữ liệu giữa các hệ thống ứng dụng

1

Định kỳ lập báo cáo đối soát dữ liệu sử dụng công cụ hay câu lệnh sẵn có

2

Kiểm tra, phối hợp đối soát giữa các ứng dụng