(+84.24) 3941 0191

Dịch vụ hỗ trợ vận hành hạ tầng hệ thống CNTT

Dịch vụ Hỗ trợ vận hành hạ tầng hệ thống CNTT

Dịch vụ hỗ trợ vận hành hạ tầng hệ thống CNTT bao gồm các hoạt động về hỗ trợ vận hành máy chủ, thiết bị lưu trữ, thiết bị mạng; các hệ thống bảo mật, phần mềm Middleware (Web Server, Application Server…); môi trường ảo hóa và điện toán đám mây; các hệ thống Cơ sở dữ liệu và sao lưu an toàn dữ liệu.
Chi tiết gồm các hoạt động như sau:

STT

Hoạt động hỗ trợ vận hành hạ tầng hệ thống CNTT

1

Tiếp nhận yêu cầu, phân loại, phân tích và hỗ trợ xử lý khắc phục sự cố

2

Tiếp nhận, phân tích yêu cầu; đánh giá, đề xuất giải pháp và xử lý dữ liệu

3

Xử lý sự cố bảo mật cho các hệ thống ứng dụng web (các trang tin, API, WebService, các trang giao dịch trực tuyến…)

4

Hỗ trợ khôi phục các sự cố ngừng hoạt động hệ thống, khôi phục dữ liệu (file, ổ cứng), khôi phục sau khi bị tấn công…

5

Định kỳ (tuần, tháng, hoặc theo yêu cầu) kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống máy chủ, hệ thống mạng. Phân tích, đánh giá và đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh

6

Tư vấn, xây dựng các chính sách an toàn thông tin, cài đặt cấu hình xử lý mã độc

7

Số hóa các tài liệu phát sinh trong quá hỗ trợ

8

Xây dựng cơ sở dữ liệu tri thức phục vụ cho các hoạt động hỗ trợ, khắc phục xử lý sự cố