(+84.24) 3941 0191

FundServe

Hệ thống phần mềm quản lý các dịch vụ về đại lý chuyển nhượng, quản trị quỹ cho quỹ mở và quỹ hưu trí tự nguyện

Đây là một giải pháp tổng thể cho các thành viên tham gia vào thị trường quỹ mở và quỹ hưu trí tự nguyện. 
Hệ thống cung cấp dịch vụ BackOffice bao gồm các chức năng:
•    Account Management: Quản lý tài khoản hưu trí cá nhân
•    Transfer Agent: Đại lý chuyển nhượng quỹ mở
•    Fund Administration: Quản trị quỹ
Cung cấp hạ tầng ứng dụng để triển khai dịch vụ cho các đối tượng gồm:
•    Investors/Employee: Nhà đầu tư quỹ mở/Người lao động
•    Asset Management Companies/Pension Operator: Công ty quản lý quỹ/Đơn vị điều hành chương trình hưu trí tự nguyện
•    Distributors/Agent/Employer: Đại lý phân phối quỹ mở/Đại lý hưu trí/Người sử dụng lao động (doanh nghiệp)
•    Custodian bank: Ngân hàng lưu ký
•    Supervisor bank: Ngân hàng giám sát

FSS đã triển khai thành công hệ thống Fundserv tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam(VSD). Thông qua hệ thống Fundserv, VSD đã cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho các Quỹ đầu tư đem lại những lợi ích chung cho thị trường,  giảm thiểu các chi phí cho nhà đầu tư và các bên liên quan, giúp cho các Công ty quản lý Quỹ có nhiều lựa chọn hơn trong việc lựa chọn  các tổ chức cung cấp dịch vụ và giúp các thành viên tham gia trên thị trường có thể tham gia sâu, rộng vào hoạt động dịch vụ liên quan đến các Quỹ đầu tư.