(+84.24) 3941 0191

Tin tức

NGHIỆM THU HỢP ĐỒNG TẬP TRUNG DỮ LIỆU

07/07/2021

Vào ngày 30/06/2021, Tổng cục thuế (TCT) và Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS) đã thực hiện nghiệm thu hợp đồng Tập trung dữ liệu cho các ứng dụng ngoài TMS.

Trong phạm vi hợp đồng, đội dự án FSS đã thực hiện tập trung gần 2000 cơ sở dữ liệu lịch sử của các ứng dụng trước TMS về Tổng cục thuế để phục vụ lưu trữ, bảo quản và tra cứu dữ liệu lịch sử sau này.