(+84.24) 3941 0191

Tin tức

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VÀ THỰC HIỆN KICKOFF DỰ ÁN "TRIỂN KHAI PHẦN MỀM NGÂN HÀNG LƯU KÝ VÀ PHẦN MỀM GIÁM SÁT - DỊCH VỤ QUỸ"

29/07/2019

    Ngày 26/07/2019 tại trụ sở Shinhan Bank Việt Nam, Công ty giải pháp phần mềm tài chính và Công ty TNHH MTV SHINHAN BANK VIET NAM (SHBVN) đã ký kết hợp đồng và thực hiện kickoff dự án "Triển khai Phần mềm Ngân hàng lưu ký và Phần mềm Giám sát - Dịch vụ quỹ". Theo phạm vi hợp đồng FSS sẽ triển khai phần mềm đáp ứng toàn bộ nghiệp vụ ngân hàng lưu ký cho SHBVN và triển khai phần mềm cho phép SHBVN cung cấp dịch vụ Giám sát- Quản trị quỹ.