(+84.24) 3941 0191

Tin tức

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG QUẢN TRỊ ỨNG DỤNG VỚI TỔNG CỤC THUẾ

10/12/2020

Ngày 06/11/2020, Tổng cục thuế (TCT) và Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS) đã ký kết hợp đồng Cung cấp Dịch vụ Quản trị ứng dụng ngành Thuế 2020.

Vào ngày 06/11/2020, Tổng cục thuế (TCT) và Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS) đã ký kết hợp đồng Cung cấp Dịch vụ Quản trị ứng dụng ngành Thuế 2020. Trong dự án này, FSS sẽ cung cấp các chuyên gia để tham gia vào các công việc quản trị ứng dụng của TCT, đảm bảo các hệ thống ứng dụng ngành Thuế hoạt động thông suốt và tối ưu.