(+84.24) 3941 0191

Tin tức

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ

05/08/2020

Vào ngày 04/08/2020, Tổng cục thuế (TCT) và Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS) đã ký kết hợp đồng xây dựng, triển khai hệ thống phần mềm Quản lý thiết bị. Phạm vi dự án bao gồm các phân hệ nghiệp vụ như quản lý nhập mới thiết bị, quản lý bảo hành, sửa chữa, quản lý thanh lý thiết bị…
Hệ thống phần mềm Quản lý thiết bị sẽ giúp cho Tổng cục thuế và các Cục thuế/Chi cục thuế quản lý toàn bộ các thiết bị công nghệ thông tin của ngành Thuế một cách nhất quán trên phạm vi toàn quốc.