(+84.24) 3941 0191 |

Tin tức

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG “XÂY DỰNG PHẦN MỀM TÍNH TOÁN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KÝ QUỸ GIAO DỊCH CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ”

06/08/2020

Vào ngày 05/08/2020, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Tài chính (FSS) đã ký kết hợp đồng “Xây dựng phần mềm tính toán, quản lý và sử dụng ký quỹ giao dịch của thị trường chứng khoán cơ sở”.
Hệ thống được xây dựng với định hướng cung cấp công cụ tính toán, quản lý giám sát hiệu quả nghĩa vụ ký quỹ của các thành viên tham gia thanh toán trên thị trường cơ sở khi VSD đóng vai trò là đối tác bù trừ trung tâm (CCP) nhằm mục tiêu vừa kiểm soát rủi ro vừa đóng góp vào sự phát triển của thị trường.